Не е тайна , че процентът на хората, които са изтеглили някакъв вид кредит, eжедневно нараства. Почти няма човек, който да не се е сблъсквал с вземането и връщането на заем под една или под друга форма. Забързаното ни ежедневие не винаги позволява да сме подготвени финансово за разходи, които не са били планирани. Поради тази причина всички източници на допълнителни средства са добре дошли, дори и на по-късен етап да трябва да върнем по-висока сума, заради начислената лихва.

т потребителска гледна точка, това са лесни пари, които после ще се връщат на малки вноски и няма да се усетят, като голям разход. Както обаче знаем, не винаги можем да планираме всичко и банките и финансовите институции за бързи кредити, трябва да гарантират по някакъв начин връщането на сумите, които предоставят. В Закона за потребителски кредит обезпечението е дефинирано, като гаранция за взетата сума на база на позволен достъп до банкова сметка, гаранция от самата банка, гаранция от компанията, където кредитополучателят получава ежемесечни доходи, гаранция от двама поръчители или запис на заповед.

По-долу обяснихме какви точно са видовете обезпечения и разликите между тях. Спрямо сумата на кредита, исканите гаранции са различни и трябва на място да ги уговорите с кредитната институция. Нашият съвет е винаги преди да вземете кредит, да сметнете внимателно кога и на какви вноски ще можете да го покриете.

Видове обезпечения за кредити

Банкова гаранция

Банковата гаранция се издава и на юридически и на физически лица. Най-просто обяснено, вашата банка издава документ с който гарантира, че вие ще можете да възвърнете кредита. Този документ служи за гаранция пред другата финансова институция, с която сте в кредитни отношения. Двете важни условия, които трябва да знаете при получаването на банкова гаранция за кредит са:

  • Банките издават такава гаранция в три-дневен срок след като сте получили кредита. В случай на забавяне, се начислява лихва, която задължително трябва да е упомената в договора;
  • Банковата гаранция важи само за главницата по кредита, тоест не включва лихви, такси и др. разходи.

Гаранция, чрез достъп до банкова сметка

Тази гаранция също важи и за физически лица и за юридически. Тук кредитополучателят трябва да предостави достъп до сметка по която има приходи. Когато това се отнася за физическо лице, тази сметка е сметката, по която, лицето получава месечните си доходи или заплатата. Ако лицето е юридическо, то сметката може да е фирмена и през нея да минава оборотът на фирмата. В случай на невръщане на вноските по кредита, кредитната институция има право да си изтегли пари от тези сметки в размер на самия заем, всички начислени до този момент лихви и непокритите такси.

Гаранция на кредит, чрез поръчители

Поръчителите се избират от длъжника, като те трябва да гарантират с имуществото и доходите си, че могат да възвърнат сумата, ако длъжникът има някакви финансови затруднения. Тук, важно условие е, че сумата не трябва да бъде по-голяма, от това, което поръчителите получават, като доходи. Тоест, те трябва да имат възможност да покриват вноските. Ако нещата се развият неблагоприятно, съдия изпълнител има правото да запорира частично сметките им и да си възстанови, дадения на длъжника заем. Всичко това се записва в договора за кредита и трябва да е предварително уговорено, както с длъжника, така и с поръчителите. Тоест, те трябва да са напълно на ясно и да разбират в дълбочина отговорността, която поемат и последствията, които ще има за тях, при неизпълнение на договора от длъжника.

сключване на сделка за кредит

Гаранция от трето дружество

Това е рядко срещано обезпечение, което някои кредитни институции предлагат. Те се свързват с трета институция, която гарантира за вашия кредит. Всичко това обаче се заплаща индиректно от длъжника. Първоначално, кредитното дружество плаща такса в определен размер към третата страна, но после тази такса се добавя към сумата, която длъжникът трябва да възвърне.

Запис на заповед

Това е термин, с който се нарича писменото обещание, че длъжникът съвестно ще възвръща кредита, както е подписал в документите. Това писмено обещание е легален документ, който остава в заемодателя. Ако в даден период от време, длъжникът не може да покрива вноските, на база на този документ, кредитната институция може да поиска цялостно предсрочно погасяване. Официално, процедурите, които е възможно да последват са двата вида производство – бързо или исково. И в двата случая, кредитната институция ще си възстанови дадената сума, лихвите и даже и таксата за частния съдия изпълнител, който ще оцени имуществото на длъжника.