Годишната Данъчна Декларация (ГДД) се подава до 31 март и е част от годишното счетоводно приключване. То се случва веднъж годишно и представлява приключване на всички счетоводни операции за дадена фирма, които да закрият счетоводната година. В счетоводна кантора „АиЯ Банкова“ една от услугите, които предлагат е именно годишно счетоводно приключване.

За да е пълно едно счетоводно приключване се прави Годишен Финансов Отчет (ГФО).

счетоводство

Годишен Финансов Отчет (ГФО) е цялостен отчет, който показва финансовото състояние на всяка една организация за предходната година. Той задължително трябва да съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, за паричните потоци и за собствения капитал. Освен това може да има приложения и справки за Икономическата дейност. Подават се статистически справки в НСИ, като това трябва да стане лично, по електронен път или от упълномощено лице – вашият счетоводител. За да се случи това, вашият счетоводител, трябва да разполага с електронен подпис. В счетоводна кантора „АиЯ Банкова“ имат всичко нужно, за да не се налага, вие да отделяте от времето си.

В зависимост от дейността на компанията, при Годишният Финансов Отчет се прилагат и други справки – за наетите лица, разходи за работни заплати и за труд, за Вземания и Задължения. В това число влизат и справката за платени Данъци и Такси, както и Разходите за Придобиване и Поддръжка на ДМА ( Дълготрайни Материални Активи).

Подава се и Годишна Данъчна Декларация, чието неплащане може да доведе до санкции за фирмата спрямо българското законодателство.

Трябва да се подаде до 31 март за предходната финансова година спрямо Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). От счетоводна кантора „АиЯ Банкова“  съветват да не чакате последният момент, за да си спестите излишните затруднения. Можете да я подадете лично или електронно. Нашият съвет е да упълномощите вашият счетоводител и той да носи отговорността за нея.

Ако финансовият резултат от предходната счетоводна година е печалба, компанията следва да заплати корпоративен данък, ако е загуба – не се заплаща.

Този данък е толкова по-малък, колкото по-големи са ви разходите във финансовият резултат. За разходи се считат всички направени такива, които са свързани пряко с дейността на фирмата. Вземат се от фактури, касови бонове, квитанции за заплати и командировъчни. Важно е да се знае, че ако превеждате корпоративният данък по банков път и сте изчакали последния момент, има вероятност да не успеете на време. Много банки забавят преводите до 2 дни и ако сте уцелили точно последните дни, можете да излезете извън предвиденото време.

Ако желаете да си подавате сами всички документи по електронен път, задължително ви трябва електронен подпис. На територията на България има няколко сертифицирани органи, които да ви издаде четеца и картата. Важно условие е да проверите всяка справка и документ до коя дата се подават, защото счетоводните изисквания се променят често. Ако това ви се струва прекалено времеотнемащо, винаги можете да се доверите на професионалист, който да се погрижи за счетоводните ви услуги.

Заглавие
Счетоводно приключване
Тип услуга
Счетоводно приключване
Име на доставчика
АиЯ Банкова,
бул. Цар Борис III Обединител № 155, вх. Б, ет. 1, ап. 1,Пловдив,Пловдив-4000,
Telephone No.+359 885 978666
Област
Пловдив
Описание
В счетоводна кантора „АиЯ Банкова“ една от услугите, които предлагат е именно годишно приключване и пълно счетоводно приключване.